روزانه های من ..

امروز بل اخره یه حلزون گرفتم گذاشتم روی دستم

که حرکت کنه .. ببینم چه حسی میده

اون راه رفت .. و ایچ حسی نداشت ..

حتی چسب ناک هم نبود فقط وقتی رد میشد

خیس شد پوستم ..

وقتی با دهنش پوستم رو مزه میکرد

کمی حالت گاز گرفتن هم  داشت

اما با حال بود ..

خوش حالم که امتحان کردم زبان
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩٠ توسط کوچولوترین ستاره